Pravidlá súťaží na sociálnych sieťach

1. Organizátor súťaží

Usporiadateľ súťaží: HATUSSA s.r.o.

Sídlo: Pribinova 1238/140, 960 01 Zvolen, Slovenská Republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu BB; Vložka číslo: 41036/S

IČO: 53687183

(ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)

2. Termíny a miesta konania súťaží

 1. Súťaže prebiehajú priebežne na Facebooku a na Instagrame.
 2. Termín konkrétnej súťaže je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku.

3. Súťažiaci

 1. Účastníkom súťaže môže byť (špecifikovať požiadavky na súťažiaceho) Súťaže sa nemôže zúčastniť (napr. zamestnanec) Do Súťaže sa môžu zapojiť len fyzické osoby, ktoré splnia podmienky účasti v Súťaži podľa tohto článku Pravidiel (ďalej aj „súťažiaci“). V prípade, že súťažiaci v čase zapojenia sa do súťaže nedosiahol vek 18 rokov, môže sa súťaže zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Usporiadateľovi alebo ich zmluvným partnerom, ktorí sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním Súťaže a to najmä príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely Súťaže a určenie víťaza Súťaže, alebo blízke osoby osôb vedených v tomto bode Pravidiel v zmysle ust. §116 a §117 Občianskeho zákonníka.

4. Účasť v súťaži a určenie výhercu

 1. Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil podmienky, ktoré sú stanovené v súťažnom príspevku.

5. Výhra v súťaži, odovzdanie výhry

 1. Počet a druh výhier je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku.
 2. Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k
  vzájomnej dohode nedôjde, alebo výherca nebude komunikovať do 2.týždňov od ukončenia súťaže, ustanoví sa nový výherca. Výhra bude zaslaná kuriérskou prepravou výhercovi na náklady
  Organizátora.

6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva

 1. Usporiadateľ, týmto poskytuje súťažiacemu ako dotknutej osobe (na účely tohto článku len „dotknutá osoba“) informácie, ktoré súvisia so spracúvaním osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zák. č. 19/2018 Z.z.“). Osobné údaje dotknutej osoby, tzn. osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, resp. názov Facebookového účtu a v prípade víťaza aj jeho doručovacia adresa budú spracúvané na základe právneho titulu, ktorým je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z verejného prísľubu Usporiadateľa v zmysle §850 Občianskeho zákonníka v súlade s čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR, na stránke Ochrana súkromia prostredníctvom ktorého budú spracovávané osobné údaje dotknutej osoby Usporiadateľom a to za účelom účasti dotknutej osoby v Súťaži.

7. Osobitné ustanovenia

 1. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. Súťažiaci zapojením sa do Súťaže berú na vedomie a súhlasia, že Facebook nemá voči Súťažiacim žiadne záväzky.
 2. V prípade, že Usporiadateľ zistí porušenie týchto Pravidiel súťažiacim, majú právo kedykoľvek vylúčiť zo Súťaže tohto súťažiaceho a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.
 3. Usporiadateľ má právo vymazať komentár na súťažný Facebook / Instagram príspevok, ktorý obsahuje akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne akceptovanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali inak nevhodný obsah či boli v rozpore so všeobecne záväzným právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo poškodzovali dobré meno Usporiadateľa. Súťažiaci, ktorý pridal takýto komentár k súťažnému Facebook / Instagram príspevku bude zo Súťaže vylúčený a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.
 4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť a to aj bez uvedenia dôvodu. Zmenu Pravidiel Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.
 5. Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti v súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia.  Okrem toho Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.
 6. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Usporiadateľ a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné, či iné plnenie. Usporiadateľ Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.
 7. V prípade, že víťazom sa stane fyzická osoba mladšia ako 18 rokov veku, usporiadateľ je oprávnený vyžiadať si od nej predloženie súhlasu zákonného zástupcu tejto osoby s účasťou tejto osoby v Súťaži. V prípade, že takýto víťaz súhlas svojho zákonného zástupcu nepredloží, stráca nárok na výhru a bude ustanovený náhradný víťaz v súlade s týmito Pravidlami. Súťažiaci, ktorý v čase zapojenia sa do súťaže nedosiahli 18 rokov veku, berú na vedomie, že výhra bude zaslaná zákonnému zástupcovi.
 8. Súťažiaci je povinný pred zapojením sa do súťaže oboznámiť sa s týmito Pravidlami a je povinný ich dodržiavať.

8. Záverečné ustanovenia

 1. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook/ Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťažispoločnosti Facebook/Instagram takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom/Instagramom a nie je s Facebookom/Instagramom inak spojená.

V Bratislave, dňa 25.9.2020

Vyberte si menu
Euro