Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Týmto vám poskytujeme podrobné informácie o tom, prečo sú spracúvané vaše osobné údaje, aké sú dôvody na ich spracúvanie, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov a ďalšie informácie, ktoré by vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracúvania vašich osobných údajov.

 1. Prečo spracúvam vaše osobné údaje?

Sme spoločnosť s ručením obmedzeným HATUSSA s.r.o., so sídlom na ul. Pribinova 1238/140, 960 01 Zvolen, Slovensko, IČO: 53687183, DIČ: 2121463300, IČ DPH: SK2121463300 – vykonávajúcou podnikateľskú činnosť podľa slovenského právneho poriadku, ktorá sa zaoberá výrobou sviečok a predajom doplnkov prostredníctvom webovej stránky www.hatussa.sk. V prípade záujmu kontaktovať nás, napríklad aj s otázkami týkajúcimi sa nakladania s osobnými údajmi, urobte tak na korešpondenčnej adrese: Pribinova 1238/140, 960 01 Zvolen. Mailový kontakt je: info@hatussa.sk. 

 1. Aké Vaše osobné údaje sú spracovávané a ako sú získavané?

Osobné údaje sú spracovávané najmä v nasledovnom rozsahu:

 • meno a priezvisko,
 • adresa trvalého pobytu/sídlo alebo adresa doručenia,
 • telefonický a mailový kontakt,
 • IČO, DIČ pre potreby fakturácie,
 • číslo bankového účtu pre prípady reklamácie.

Osobné údaje sú získavané od vás, na základe vyplnenia objednávky alebo reklamácie tovaru, či odstúpenia od zmluvy.

 1. Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov a ako dlho môžu byť spracovávané ?
 2. Oprávnený záujem

Vaše osobné údaje sú spracovávané, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov predávajúceho alebo tretích osôb, avšak s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Takýmito oprávnenými záujmami sú najmä:

 1. marketingové aktivity, ktorými sa rozumie najmä informovanie o vybraných produktoch, novinkách, zľavách a udalostiach; súčasťou komunikácie môžu byť prieskumy spokojnosti; marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, 
 2. vymáhanie pohľadávok a iných nárokov predávajúceho; na tento účel predávajúci uchováva osobné údaje najviac po dobu trvania príslušných premlčacích lehôt;
 3. zamedzenie podvodného konania, ak sa predávajúci odôvodnene domnieva, že hrozí riziko takéhoto konania; na tento účel predávajúci uchováva osobné údaje najviac po dobu piatich rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;
 1. Plnenie zmluvy

Predávajúci spracováva Vaše osobné údaje pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä na vyhotovenie objednávky, zmeny objednávky, akceptácie objednávky, zrušenie objednávky, vyhotovenie platobnej inštrukcie a spárovanie platieb, fakturácia a pod. Poskytnutie Vašich osobných údajov predávajúcemu v nevyhnutnom rozsahu je podmienkou dodania tovaru. V objednávkovom formulári sú vyznačené osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzavretie zmluvy.

Predávajúci uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou.

 1. Plnenie zákonnej povinnosti

Predávajúci môže spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona (napr. zákon o účtovníctve). Predávajúci môže z dôvodu zákonnej povinnosti napríklad poskytovať osobné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcii.

 1. Cookies

Webová stránka pracuje so súbormi cookies, ktoré sú nevyhnutné na jej správnu funkciu a prostredníctvom ktorých o vás nie sú spracovávané žiadne osobné údaje a teda k používaniu týchto súborov nie je potrebný váš súhlas s ich použitím na webovej stránke. Vaše osobné údaje sú spracovávané automatizovanými prostriedkami, pričom pri ich spracúvaní nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, resp. čl. 22 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

 1. Google Universal analytics

Webová lokalita využíva službu Google Universal Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. Služba Google Universal Analytics používa cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo Vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako užívatelia stránky používajú. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní webových stránok (vrátane vašej adresy IP) budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch.

IP anonymizácia je na tejto webovej stránke sublementovaná. Spoločnosť Google skráti/ anonymizuje posledný oktet adresy IP pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa odoslaná a skrátená servermi Google v USA. V mene poskytovateľa webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia Vášho používania webových stránok, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu poskytovateľovi webových stránok. Spoločnosť Google nebude Vašu IP adresu priraďovať k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google. Odmietnuť používanie súborov cookies môžete výberom príslušných nastavení v prehliadači. Predávajúci upozorňuje, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookies a adresa IP) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok používania a ochrany osobných údajov nájdete na stránke:

 1. Vložené pluginy

Webová stránka používa prepojenia na nasledujúce sociálne siete:

 • facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • instagram, Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). 

Tlačidlá zobrazujú logá jednotlivých sociálnych sietí. Tlačidlá však nie sú štandardné pluginy poskytované sociálnymi sieťami, ale prepojenia s ikonami tlačidiel. Tieto tlačidlá sa aktivujú len zámernou činnosťou (kliknutím). Pokiaľ nekliknete na tlačidlá, do sociálnych sietí nebudú prenesené žiadne údaje. Kliknutím na tlačidlá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete, čím aktivujete tlačidlá a vytvoríte odkaz.

Po kliknutí, tlačidlo funguje ako plugin pre zdieľanie. Sociálna sieť získa informácie o navštívenom webe, ktorý môžete zdieľať so svojimi priateľmi a kontaktmi. Ak nie ste prihlásený, budete presmerovaný na prihlasovaciu stránku sociálnej siete, na ktorú ste klikli, čím opustíte stránky tuev-sued.de. Ak ste prihlásený, váš “like” alebo zdieľanie príslušného článku sa odošle.

Keď aktivujete tlačidlo, sociálne siete dostanú aj informácie, ktoré ste získali na príslušnej stránke našej webovej stránky a kedy ste tak urobili. Okrem toho môžu byť odosielané informácie, ako napríklad vaša IP adresa, podrobnosti o používanom prehliadači a nastavenia jazyka. Ak kliknete na tlačidlo, Vaše kliknutie sa prenesie do sociálnej siete a použije sa v súlade s pravidlami o údajoch.

Keď kliknete na tlačidlo, nemá predávajúci kontrolu nad zhromaždenými údajmi a spracovateľskými činnosťami. Predávajúci nie je zodpovedný za toto spracúvanie údajov, nie je ani „prevádzkovateľ“, ako je definované v GDPR. 

Informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov, o ďalšom spracovaní a používaní údajov príslušnou sociálnou sieťou a o právach a nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete v informáciách poskytnutých týmito stránkami sociálnych médií:

 • Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy
 • Instagram: http://blog.instagram.com/post/­36222022872/introducing-instagram-badges

Osobné údaje sú uchovávané tak dlho, ako je to požadované zákonom, alebo tak dlho, ako je potrebné na poskytnutie akýchkoľvek požadovaných služieb alebo na akékoľvek iné účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Špecifický termín uchovávania je uvedený v týchto zásadách ochrany osobných údajov pre každý z príslušných účelov. 

 1. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje týkajúce sa objednávok, reklamácií a vrátenia tovaru ako prevádzkovateľ spracováva predávajúci.

Na riadny chod webovej stránky a za účelom vedenia účtovníctva predávajúceho sú využívané služby obchodných partnerov, ktorí na plnenie svojich povinností prichádzajú do styku s Vašimi údajmi a tieto spracúvajú v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh (sú teda sprostredkovateľmi) alebo ako samostatní prevádzkovatelia vo svojom mene (sú tretími stranami).

Vaše osobné údaje spracúva najmä spoločnosť Google LLC za účelom personalizácie reklamy, a teda najmä zabezpečenia, že sa reklama webovej stránky bude zobrazovať hlavne tým užívateľom, ktorí môžu mať o obsah, služby, produkty záujem (tzv. marketingové súbory cookies). 

 1. Aké sú Vaše práva?

Ako užívateľ služby ste dotknutou osobou (t.j. osobou, ktorej osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúvame) a máte podľa kapitoly III Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES právo najmä:

 1. Na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami.
 2. Na prístup k Vašim osobným údajom. Predávajúci vám poskytne na vašu žiadosť potvrdenie o spracúvaní osobných údajov. Máte právo získať potvrdenie o tom, či sú vaše osobné údaje spracúvané alebo nie (čl. 15 GDPR). Okrem toho máte právo získať podrobnejšie informácie o uchovávaných osobných údajoch a o spracovateľských operáciách s osobnými údajmi, a za určitých okolností aj právo získať kópiu týchto osobných údajov. Ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby a toto spracúvanie sa vykonáva automatizovane, má právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa však neuplatňuje, ak by to malo nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných (čl. 20 GDPR).
 3. Na opravu Vašich osobných údajov. Máte právo na to, aby predávajúci bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje a pri zohľadnení účelu spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. (čl. 16 GDPR).
 4. Na výmaz Vašich osobných údajov. V niektorých prípadoch máte právo na výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu. Toto platí pre situácie, keď:
 • osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelu, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané,
 • odvoláte súhlas na spracúvanie na základe súhlasu,
 • spracúvanie je určené na účely priameho marketingu a osobné údaje boli spracúvané nezákonne.

Právo na výmaz môže byť obmedzené tam, kde je potrebné spracúvanie osobných údajov na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií, dodržiavanie zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (čl. 17 GDPR).

 1. Na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. V niektorých prípadoch máte právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Ak je spracúvanie obmedzené, predávajúci môže naďalej uchovávať osobné údaje len:  s vaším súhlasom, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie  právnych nárokov,  na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu. (čl. 18 GDPR). 
 2. Právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie realizované na základe oprávneného záujmu. Máte právo vzniesť námietky voči spracúvaniu vašich osobných údajov v prípadoch, kedy ich predávajúci spracúva na účel svojich oprávnených záujmov alebo na účely plnenia úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej predávajúcemu. Predávajúci prestaneme spracúvať osobné údaje, ak nemôže preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevyšujú záujmy, práva a slobody oprávnenej osoby, alebo spracúvanie osobných údajov je potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (čl. 21 GDPR).
 3. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce.
 1. Kde si tieto práva môžete uplatniť?

Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť u predávajúceho, a to odoslaním e-mailu alebo písomnou žiadosťou zaslanou predávajúcemu na korešpondenčnú adresu alebo mailom. 

 1. Budú sa vaše osobné údaje prenášať do zahraničia?

Ako sme už bolo uvedené, realizácia služieb (týkajúcich sa fungovania webovej stránky) vyžaduje spoluprácu s vyššie uvedenými spoločnosťami. To znamená, že Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do tretích krajín. V takomto prípade je rovnako zabezpečená ochrana vašich osobných údajov v súlade s platnou legislatívou.

Vyberte si menu
Euro